SETKĄ PRZEZ ATLANTYK 2021 - Janusz Maderski JACHTY - BUDOWA, KONSTRUKCJE

Przejdź do treści

Menu główne:

SETKĄ PRZEZ ATLANTYK 2021

SETKĄ PRZEZ ATLANTYK
REGATY PRZESUNIĘTE Z ROKU 2020
Setką przez Atlantyk 2021 wyniki

Do regat Setką przez Atlantyk 2021 zgłosiło się dwanaście żeglarek i żeglarzy. Na starcie  stanęło czterech żeglarzy. Cała czwórka w bardzo dobrym tempie przepłynęła trasę pierwszego etapu. Wszyscy stanęli na starcie drugiego etapu. Dwóch żeglarzy wycofało się w trakcie wyścigu. Dwaj dopłynęli do mety.

Wyniki pierwszego etapu
Jurand Goszczyński, Alczento - 5 dni 10 godzin
Adam Radecki, Dream Catcher - 6 dni 11 godzin 30 minut
Ludek Chovanec, Stovka - 6 dni 20 godzin 37 minut
Jakub Dąbrowski, Shaka - 6 dni 23 godziny 30 minut

Wyniki drugiego etapu
Jurand Goszczyński, Alczento - 28 dni 5 godzin 3 minuty
Ludek Chovanec, Stovka - 35 dni 2 godziny 16 minut
Jakub Dąbrowski, Shaka - nie ukończył
Adam Radecki, Dream Catcher - nie ukończył

Klasyfikacja generalna - wyniki łączne obu etapów
Jurand Goszczyński, Alczento - 33 dni 15 godzin 3 minuty
Ludek Chovanec, Stovka - 41 dni 22 godziny 53 minuty
Jakub Dąbrowski, Shaka - nie ukończył
Adam Radecki, Dream Catcher - nie ukończył

Zwycięzcą Memoriału Tomka Turskiego, za dobrą praktykę żeglarską i najlepiej przygotowany jacht, został Jurand Goszczyński.
Zwycięzcą Memoriału Piotra Poprawskiego, za pokonanie niespodziewanych przeciwności, został Ludek Chovanec.Setką przez Atlantyk (SpA)
Setka Atlantic Challenge (SAC)
2021

Trasa
I etap
Start 11.11.2021. Sagres w południowej Portugalii –  Santa Cruz de Tenerife, Wyspy Kanaryjskie. Linią mety pierwszego etapu jest równoleżnik 28o28'N między Santa Cruz a południkiem 16oW.
II etap
Start 10.12.2021. Santa Cruz de Tenerife – Fort de France, Martynika.
Linią mety jest południk 61W między wyspami Martynika a St. Lucia.
Podstawowe zasady
- samotnie przez Atlantyk
- na 5-metrowym, sklejowym jachcie typu Setka A lub Setka B-A
 - bez pomocy z zewnątrz
- dozwolona jest dowolna ilość dodatkowych postojów na trasie regat
- każdy skiper startuje na wyłącznie własną odpowiedzialność
- ukończone 18 lat w chwili startu
- SAC (SpA) są okazją do przeżycia wielkiej przygody jaką jest przepłynięcie Atlantyku pięciometrowym jachtem. Podstawą udziału jest nie stosowanie przewagi sprzętowej i przestrzeganie dobrych obyczajów.  
- w SAC nie ma wpisowego, uczestnicy sami opłacają postoje w portach
- po zakończeniu etapów SAC (SpA) podane zostaną czasy przejścia jednak bez klasyfikacji.
   Zwycięzcami są wszyscy którzy dopłyną do mety.
 Jacht
Żeglarze płyną na balastowych jachtach typu Setka A lub Setka B-A.  
Wymagania szczegółowe:
- masa minimalna jachtu Setka BA - 450kg
 - masa minimalna jachtu Setka A - 470kg  
- masa całkowita jachtu gotowego do rejsu bez wody, jedzenia, żeglarza jego ubrań i rzeczy osobistych nie może być większa jak 600kg.
 - poszycie kadłuba sklejką wodoodporną lub sklejką pokrytą laminatem epoksydowo-szklanym, grubość poszycia nie może być mniejsza niż w dokumentacji. Nie dopuszcza się sklejek lżejszych jak 0,48 kg/dm3. Jeżeli poszycie zostało wykonane ze sklejki lżejszej niż 0,54 kg/dm3 (np. okume-gabon) to cały kadłub należy polaminować stosując żywicę epoksydową i tkaninę szklaną o gramaturze nie mniejszej jak 200 G/m2.  
- zabronione jest wzmacnianie jachtu laminatem innym jak epoksydowo-szklany
- w kadłubie w forpiku i achterpiku należy umieścić nie mniej niż 700 dm3 materiału pływalnościowego  
 - maszt pływający, szczelnie zamknięty od góry
- fały poprowadzone na zewnątrz masztu
- dopuszcza się jeden lub dwa sztagi biegnące od dziobnicy do zamocowania na maszcie na wysokości od pokładu jak w dokumentacji
 - żagle dopuszczalne; grot oraz 2 foki wg oryginalnej dokumentacji, dodatkowo fok sztormowy o powierzchni ok. 1,2m2 , dowolny trajsel o powierzchni nie większej niż 2m2 oraz dowolny drugi grot nie większy od oryginalnego. Wszystkie żagle wykonane z dakronu o gramaturze nie mniejszej niż 200G/m2
 2 genakery o powierzchni maksymalnej każdego 15m2.  
- genaker mocowany do sztagownika, masztowy blok genakera nie wyżej jak 5,60m nad pokładem
- samoster tylko wiatrowy, wykonany samodzielnie
 Dozwolone zmiany:
- dopuszczalne są zmiany geometrii kadłuba w obrębie kokpitu i zejściówki
- dopuszcza się rezygnację z miecza rufowego i zastosowanie dowolnych płetw stabilizujacych kursowo lub ich brak.  
- dowolna jest zabudowa wnętrza oraz użyte do niej materiały
- można dowolnie zwiększać ilość materiału pływalnościowego w kadłubie
 Niedozwolone:
- niedopuszczalne jest osłabianie konstrukcji jachtu
- nie dopuszcza się używania samosterów elektrycznych
- rolfok oraz refowanie grota przez rolowanie wzdłuż liku przedniego nie są dozwolone
- kabestany, windy, stopery i szyny szotowe są niedozwolone
- log jest niedozwolony
 Inne wymagania:
- woda w butelkach PET o maksymalnej pojemności do 2dm3. Butelki zaleca się umieścić pod kojami oraz przed masztem i zabezpieczyć przed przesuwaniem podczas pracy jachtu na fali
- minimalny zapas wody;I etap - 40 dm3, II etap - 120 dm3
- maksymalna łączna moc baterii słonecznych – 50 W
Zalecane urządzenia elektroniczne:
- ręczny GPS (zalecane 2 szt.)
- AIS  
Środki ratunkowe oraz urządzenia do lokalizacji i wzywania pomocy – bez ograniczeń.
- zaleca się posiadanie radioboi EPIRB
- obowiązkowe jest zapewnienie niezatapialności jachtu
- obowiązkowe jest posiadanie i ciągłe używanie mocnej uprzęży oraz lin bezpieczeństwa wpiętych w mocowania pokładowe
- obowiązkowe jest zabezpieczanie elementów zejściówki np. przez przywiązanie, tak by nie zostały utracone z powodu fali lub głębokiego przechyłu
Przegląd jachtów
Przegląd jachtów dopuszczajacy do udziału w SpA 2021 odbędzie się w sobotę 18 września 2021 w marinie w Świnoujściu. Bliższe wiadomości na aktualności SpA.
Komisja Organizacyjna
Stanowią ją żeglarze którzy stawili się na starcie. Na czas trwania SAC, od trzech dni przed startem staje się ich formalnym i rzeczywistym organizatorem. Decyduje o wszystkich sprawach bieżących. W uzasadnionych pogodą lub innymi ważnymi okolicznościami przypadkach może przesunąć datę startu. Podejmuje decyzje większością głosów.  Żeglarze przesyłają informację o dacie i czasie przejścia mety na adres zgłoszenia, komisja potwierdza.
W razie konieczności powyższe zasady mogą ulec zmianie do odwołania SAC włącznie
Zgłoszenia do SAC 2020:
Zgłoszenia przyjmuje Arkadiusz Pawełek arekpawelek@gmail.com
W zgłoszeniu proszę podać:
-  imię i nazwisko  
- nazwę i banderę jachtu
- adres bloga/strony na której będą dokumentowane  przygotowania do SAC i/lub budowa jachtu
Zgłoszenie oznacza akceptację zasad SAC oraz zgodę na opublikowanie powyższych danych na liście zgłoszeń.
 Lista zgłoszeń zostaje zamknięta  01 września 2021.
Oficjalne informacje

Setką przez Atlantyk (SpA)
Setka Atlantic Challenge (SAC)
2021
Rules
The Route
I-st Leg
Start 11/11/2021, from Sagres, Southern Portugal to  Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands. Finish Line of te I'st Leg is  latitude N 28o28' between Santa Cruz and Longitude W 16o..
II-nd Leg
Te Finish line of the leg is longitude W 61 between  Martinique and St. Lucia.
Basic Rules
- Singleahndedly across  Atlantic
- On board of 5m-long plywood yacht class Setka A or  Setka B-A
- Without assistance
- Stops on the way of the rally are  allowed
- Each skipper is participating on his / her own  risk
- 18 years old on the day of  SAC
- SAC is the chance to live the great ocean adventure,  as is crossing the ocean on 5m-long boat. As a basis of the participation is  gentlemanship and good seamanship.
- SAC is free of any charges. Participants has to pay  all expenses.
- After the end of SAC, transition times will be  given, however without classification.
   The winners are all who will reach the finish  line.
The Yacht
Participants will be sailing on board of keel boats  Setka A or Setka B-A
- Minimum weight of Setka BA -  450kg
- Minimum weight of Setka A -  470kg
- Weight of the boat ready to sail, without water,  food, personal equipment and sailor can not exceed 600  kg.
- Hull have to be made of waterproof plywood or  plywood covered with epoxy-glass laminate. The thickness must be according to  design. Using plywood with the weight less than 0.48 kg / dm3 is not allowed.If  the hull was made from plywood lighter than 0,54 kg/dm3 (i.e. Okume-gabon),  whole boat has to be covered with one layer of glass reinforced epoxy where  glass fabric is not less than 200 G/m2.
- Reinforcing the boat with other types of plastic  than glass-epoxy is not allowed.
- The bow and the aft section of the hull (capacity  not less than 700 dm3) has to be filled with floating  material.
- The mast has to be floating, with watertight cover  on the top.
- All lanyards has to go outside of the  mast.
- One or two forestays are allowed, made according to  design.
- Allowed sails: mainsail and 2 jibs as in original  design, in addition jib of the size approx. 1.2m2, any trysail of the size not  exceeding 2m2 and any spare mainsail not bigger than original. All sails made of  dacron with a density of less than 200G / m2. 2 gennakers sails of the size 15  m2 each.
- gennaker has to be connected to the deck in the  forestay anchorpoint, and halyard can not be higher than 5.60m over the  deck.
- Only selfmade windvane  allowed.
Changes Allowed:
- Geometry of the hull can be changed in the area of  the cockpit and cabin entrance only.
- it is allowed to quit of making the  centerboard
and use of the course stabilisers on the aft or not  using any of that.
- cabin layout can be made  freely.
- floating material inside of the hull can be bigger  than in design.
Unallowed:
- weakening of the yacht  design
- no autopilots are allowed
- jib and mainsail rollers are not  allowed
- capstans, winches, stoppers and genoa / mainsail  lead car systems are not allowed
- Electronic or mechanical log is not  allowed
Other requirements:
- Water in PET bottles only, of the maximum size 2 dm3  each. Bottles needs to be put under bunks and in front of the mast. Bottles has  to be secured from moving.
- minimum water supply: I-st ​​Leg - 40 dm3, II-nd Leg  - 120 dm3
- maximum solar panels power - 50  W
Electronic devices  recommended:
- GPS handeld (recommended 2  pcs.)
- AIS
Rescue Equipment and localization devices are not  limited.
- EPIRB recommended
- Making the boat unsinkable is  obligatory
- Using safety harnesses with lifeline is  obligatory.
- Cabin entrance cover has to be secured, in case of  rolling or capsizing.
Organization Commitee
Organization Commitee is made of participants, which  will come to the start. For 3 days before beginning of the event and the period  of SAC, the Commitee will become the organizer of the Challenge. Decisions are  made by voting, by majority of votes. Commitee can change the date of the start,  if situation will arise. Sailors are sending informations to Organizer on the  date and time of crossing the Finish Line. The Commitee is confirming  correctness of that information.
Entry Access to SAC 2021:
Entry Access has to be emailed to Arkadiusz  Pawelek arekpawelek@gmail.com
The entry access email has to  include:
- Name and Surname
- The name and the flag of the  boat
- Address of the blog, where preparations to the SAC  and / or building process of the boat will be  described.

In case of necessity, Rules can be changed, with  cancelling the SAC including.
If in doubt, the Polish version of the Rules is  official.
Official sites, where informations about the SAC will  be published are:
http://www.maderski.pl/setk--przez-atlantyk-2021.html
https://www.facebook.com/setkaprzez.atlantyk/
By  sending Entry Email participant is accepting SAC Rules and is allowing to  publish above mentioned personal data on the Entry List. No other access to  personal data will be given to any third party.SETKĄ PRZEZ ATLANTYK 2021
LISTA ZGŁOSZEŃ
IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA JACHTU

PAŃSTWO
LINKI
Zbigniew Kania
Nerwus

Onno Weg
P-Olka

Jurand Goszczyński
ALCZENTO

https://alczentosac.wordpress.com/
Edyta Krakowiak
Hero(ine)

Adam Radecki
Dream Catcher

Rafał Radecki
Analog

Justyna Szawelska
Tiny Star


Jakub Waszkiel


EgzotiQ


Grzegorz Brodecki
4 Wife

Jakub Dąbrowski
Shaka

Bogdan Ewiak
SpArtan

http://samotnieprzezatlantyk.blogspot.com/
Luděk Chovanec
Stovka

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego